ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 


 
  สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
      กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559โดยใช้สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน  ดาวนโหลดรายละเอียด
 
    รับผลงานคืน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
ร.ร.ผู้เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์ สามารถมารับผลงานคืนได้ที่ชั้นล่างของหอประชุมศรีวชืรโชต เวลา 9.00 -12.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. 58 หากไม่สามารถมารับคืนภายในเวลาที่กำหนด สามารถไปรับคืนได้ที่ ศน.ดวงดาว แซ่โง้ว สพป.พิษณุโลก เขต 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0898807080
 
    แจ้งเส้นทางการเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕
     ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ให้ใช้ประตูทางเข้า ประตูที่ ๔  เส้นถนนเลี่ยงเมือง สายสุโขทัย - นครสวรรค์  เนื่องจากประตูที่ ๑ กำลังปิดปรับปรุงถนน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  : แผนผัง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 
    การเปลี่ยนตัว  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล การเพิ่ม  ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ณ วันแข่งขัน
     โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนตัว  เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนนั้น ให้ยึดแนวปฏิบัติ ตามเอกสารแนบนี้
ดาวน์โหลด  - ประกาศ , เอกสารสำหรับ สพป.  ,  เอกสารสำหรับ สพม.
 
    การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
    โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในการรายงานตัวเข้าแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขันตามตารางอย่างน้อย ๓๐ นาที โดยให้ยื่นเอกสาร ณ จุดรายงานตัว ตามประกาศดังแนบ
ดาวน์โหลดประกาศการรายงานตัว
 
 
    กำหนดการพิธีเปิด - ปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก โดยพิธีเปิด วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และพิธีปิด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ดาวน์โหลด
***เสื้อคลุมของ ผอ.เขตพื้นที่ภาคเหนือทุกเขต ทาง สพป.พิษณุโลก เขต ๑ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
 
    แผนที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
แผนที่สนามแข่งขัน จุดนอกเมือง 
แผนที่สนามแข่งขัน จุดในเมือง
- ผังอาคารเรียนสนามแข่งขัน  ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม , ร.ร.พุทธชินราชพิทยา ,ร.ร.จ่านกร้อง , ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี , ร.ร.ท่าทองพิทยาคม , ร.ร.วังทองพิททยาคมร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย , ร.ร.บ้านกร่างพิทยาคม , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  
  ภาพถ่ายเต้นสถานที่จริงเพื่อการเตรียมพร้อม ของโรงเรียนเข้าแข่งขัน
- ภาพสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกร่างพิทนาคม   
 
     ให้นำเข้ารูปถ่ายนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในระบบก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
     สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ต้องนำรูปถ่ายของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าระบบ ด้วยการ login ระดับโรงเรียนแล้วแทรกรูปก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวทั้งนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ดาวน์โหลดคู่มือการนำเข้ารูปภาพ
 
   ตารางการแข่งขัน กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (แก้ไข ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
ดาวน์โหลด 
 
      เนื่องด้วย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค นั้น
     จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้
๑. 
เปลี่ยนแปลงพิธีเปิด จากเดิมพิธีเปิดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  เปลี่ยนเป็น ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ส่วนเวลาและสถานที่คงเดิม
๒. 
เปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ก ม.๑-๖ สนามแข่งขันเดิม หอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เปลี่่ยนเป็น สนามแข่งขัน หอประชุม ม.พิษณุโลก  ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๐๙.๐๐ น. (วันและเวลาเดิม)
 
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558) 
ดาวนโหลด
 
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)  แก้ไข  คือ 
รายการที่ 3,4  :  การประกวดภาพยนตรสั้น (สพม.) ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 
รายการที่ 
8,9  :  การประกวดมารยาทไทย (สพม.) ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6

ดาวน์โหลด
 
    หัวข้อ การจับฉลากแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ุ65 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดาวน์โหลด  
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558)  แก้ไข  คือ สถานที่ วัน และเวลาการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับ สพป.
ดาวน์โหลด
 
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) 
รายการแก้ไข (เพิ่มเติม คือ การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาและระดับขยายโอกาส
- ระดับประถม  จากเดิม  วันที่ 16 ธันวาคม 2558 (ภาคเช้า)  เปลี่ยนเป็น วันที่ 15 ธันวาคม 2558 (ภาคเช้า)

- ระดับขยายโอกาส  จากเดิม  วันที่ 17 ธันวาคม 2558 (ภาคบ่าย)  เปลี่ยนเป็น วันที่ 16 ธันวาคม 2558 (ภาคเช้า)
ดาวน์โหลด
 
 
  เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)
***แก้ไขสถานที่แข่งขัน(เพิ่มเติม) คือ ส่วนดนตรี-วงสตริง ม.1-ม.3 (ขยายโอกาส) , ดนตรี-นาฏศิลป์ (สพป.) และการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (สพม.)
ดาวน์โหลด
 
  เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)

ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
ดาวน์โหลดสถานที่แข่งขันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  (เนื่องจากมีการแก้ไขห้องแข่งขันของกิจกรรมกลุ่มศิลปะ - ทัศนศิลป์ (สพม.) )
 
   แก้ไขตางรางกิจกรรม  สถานที่  วันเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558  (Update วันที่ 28 ตุลาคม 2558)  ดาวน์โหลด  
 

 logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก 

ดาวน์โหลด

 
 

 ตางรางกิจกรรม  สถานที่  วันเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลด

 
 

 สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558  ณ  จังหวัดพิษณุโลก วันที่  16 – 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด


 
 

 ผลการจัดลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
- สพป.
- สพม.

 
 

แนะนำ สถานที่ พัก เพิ่มเติมในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558
หากโรงเรียน หรือหน่วยงานใดประสงค์พัก โรงเรียนและวัดในสถานที่ใกล้การจัดการแข่งขัน
ติดต่อ ศน.วันชัย  แจ่มนาม เบอร์โทร 086-734-6675
ID Line 0867346675 
Email:: wanchaijamnam@gmail.com

 
 

แนะนำ สถานที่ พัก ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558   คลิกที่นี่  http://bit.ly/sillapa65hotel    หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่.....

 

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กำแพงเพชร เขต 1 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 0812804332 โอนแล้ว
2. สพป. กำแพงเพชร เขต 2 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 0882747828 โอนแล้ว
3. สพป. ตาก เขต 1 สมยศ ต่ายแก้ว 0979979863 โอนแล้ว
4. สพป. ตาก เขต 2 นายพัชรพงศ์ คำฤทธิ์ 081-7855603 โอนแล้ว
5. สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นายเสรี กวระสูตร 084-7773887 โอนแล้ว
6. สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น 0812819226 โอนแล้ว
7. สพป. นครสวรรค์ เขต 3 อัมพร อินทรอาษา 0862022494 โอนแล้ว
8. สพป. น่าน เขต 1 นางอรวรรณ ติลสาร 0827655162 โอนแล้ว
9. สพป. น่าน เขต 2 นายประเชิญ ยาอุด 0899525938 โอนแล้ว
10. สพป. พะเยา เขต 1 นายบุญเรียบ มองมูล 0897584979 โอนแล้ว
11. สพป. พะเยา เขต 2 นายปิยนาถ ชาวน่าน 0882605939 โอนแล้ว
12. สพป. พิจิตร เขต 1 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ 0882721988 โอนแล้ว
13. สพป. พิจิตร เขต 2 นายทศพล พูลพุฒ 0872112200 โอนแล้ว
14. สพป. พิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน โอนแล้ว
15. สพป. พิษณุโลก เขต 2 ลำพึง อ้นหนู 0858585411 โอนแล้ว
16. สพป. พิษณุโลก เขต 3 นายวินัย ปานโท้ 0871975605 โอนแล้ว
17. สพป. ลำปาง เขต 1 นางสาวเพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร 088-2521751 โอนแล้ว
18. สพป. ลำปาง เขต 2 นางปาณิศา คมนัย 0843706065 โอนแล้ว
19. สพป. ลำปาง เขต 3 นายนิรันดร์ สมศรี 0896692589 โอนแล้ว
20. สพป. ลำพูน เขต 1 นายปรัชญา จินะฟอง 0891927594 โอนแล้ว
21. สพป. ลำพูน เขต 2 นางกรรณิการ์ โพธา 0837659192 โอนแล้ว
22. สพป. สุโขทัย เขต 1 นายพัลลภ พุฒตาล 0895622552 โอนแล้ว
23. สพป. สุโขทัย เขต 2 นายมุนืนทร มาตมุงคุณ 0894601573 โอนแล้ว
24. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นางวณกร มะโน 0931347518 โอนแล้ว
25. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ 0931356098 โอนแล้ว
26. สพป. อุทัยธานี เขต 1 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 08 6592 6721 โอนแล้ว
27. สพป. อุทัยธานี เขต 2 นายวิเชียร จันทร 0959589995 โอนแล้ว
28. สพป. เชียงราย เขต 1 นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091 โอนแล้ว
29. สพป. เชียงราย เขต 2 นายอนุรักษ์ พรมเลข 0995624494 โอนแล้ว
30. สพป. เชียงราย เขต 3 นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์ 0816038531 โอนแล้ว
31. สพป. เชียงราย เขต 4 นายบุญธรรม จอมมงคล 0899980638 โอนแล้ว
32. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 0831547465 โอนแล้ว
33. สพป. เชียงใหม่ เขต 2 นางสาวอัญชลี อภัย 0922615211 โอนแล้ว
34. สพป. เชียงใหม่ เขต 3 นางสาวศิรินทิพย์ พรหมจักร์ 084-5014596 โอนแล้ว
35. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 บัวจันทร์ สุริโย 0849855951 โอนแล้ว
36. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ 0856209717 โอนแล้ว
37. สพป. เชียงใหม่ เขต 6 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว 0817062425 โอนแล้ว
38. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นางสาวกาญจนา คูทืพย์ 0805089945 โอนแล้ว
39. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 นางสาวรัตนา จันทร์สิน 0882735822 โอนแล้ว
40. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล 0801674356 โอนแล้ว
41. สพป. แพร่ เขต 1 เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 0833222442 โอนแล้ว
42. สพป. แพร่ เขต 2 นายสุวิณ เทพสาธร 0817649098 โอนแล้ว
43. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 น.ส.จรัสศรี คำใส 0818835316 โอนแล้ว
44. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายสมคิด ศรีธร 0801225455 โอนแล้ว

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1 นางสาวอภิณห์ภัศ มานิ่ม 0956911515 โอนแล้ว
2. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2 นายเฉลิมพล ดอนดี 0871835094 โอนแล้ว
3. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 นางสาวศศิธร สรรพจารย์ 0904658751 โอนแล้ว
4. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 นายธีระศักดิ์ โพธินาม 0871915775 โอนแล้ว
5. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 นายสงกรานต์ ธนันชัย 0895590542 โอนแล้ว
6. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 6 นายวิทยา ยาสาร 0898380123 โอนแล้ว
7. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง 0869164687 โอนแล้ว
8. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2 นายจิรันดร เองศิลป์ 0946080899 โอนแล้ว
9. สพม. เขต 35 ลำปาง 1 โอนแล้ว
10. สพม. เขต 35 ลำปาง 2 นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ 0826425962 โอนแล้ว
11. สพม. เขต 35 ลำปาง 3 นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย 0884025891 โอนแล้ว
12. สพม. เขต 35 ลำพูน นายวิทยา วรรณมะกอก 0899503768 โอนแล้ว
13. สพม. เขต 36 พะเยา นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ 0932454645 โอนแล้ว
14. สพม. เขต 36 เชียงราย นายศรัญญู ปัญญา 053795787 โอนแล้ว
15. สพม. เขต 37 น่าน 1 นายธวัช พรมี 085-7066925 โอนแล้ว
16. สพม. เขต 37 น่าน 2 นายภคพล วัฒนะ 0828978460 โอนแล้ว
17. สพม. เขต 37 แพร่ 1 นางปิยธิดา โพธิ์ประภา 0897583532 โอนแล้ว
18. สพม. เขต 37 แพร่ 2 นางวารุณี อรุณ 0908933585 โอนแล้ว
19. สพม. เขต 38 ตาก 1 นายปริญญา กองทอง 086-9275050 โอนแล้ว
20. สพม. เขต 38 ตาก 2 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง 0812846450 โอนแล้ว
21. สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี 0877329845 โอนแล้ว
22. สพม. เขต 38 สุโขทัย 2 โอนแล้ว
23. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 นายยุทธนา อยู่ป้อม 0849909568 โอนแล้ว
24. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง 0818888161 โอนแล้ว
25. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม 0911529296 โอนแล้ว
26. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 นายดิเรก ดาสี 0897033721 โอนแล้ว
27. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 นายวสันต์ บุญประกอบ 0871861903 โอนแล้ว
28. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ นายนิรุทธ์ แก้วนิคม 0816607989 โอนแล้ว
29. สพม. เขต 41 กำแพงเพชร นายหยก มีผิว 0841799637 โอนแล้ว
30. สพม. เขต 41 พิจิตร นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ 0850516649 โอนแล้ว
31. สพม. เขต 42 นครสวรรค์ ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 0910250457 โอนแล้ว
32. สพม. เขต 42 อุทัยธานี โอนแล้ว
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพป. น่าน เขต 2 9-10 ตุลาคม 2015
2 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 9-10 พฤศจิกายน 2015
3 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 10-17 พฤศจิกายน 2015
4 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 25-27 สิงหาคม 2558
5 สพป. อุทัยธานี เขต 2 27-28 สิงหาคม 2558
6 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1 3 กันยายน 2558
7 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 4-16 กันยายน 2558
8 สพป. พิจิตร เขต 2 10-12 กันยายน 2558
9 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 10-12 กันยายน 2558
10 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1 11 กันยายน 2558
11 สพป. ลำปาง เขต 2 11 กันยายน 2558
12 สพป. ลำปาง เขต 3 12-13 กันยายน 2558
13 สพม. เขต 37 น่าน 1 12-13 กันยายน 2558
14 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 14-15 กันยายน 2558
15 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2 15-16 กันยายน 2558
16 สพป. เชียงราย เขต 2 17-19 กันยายน 2558
17 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 18-19 กันยายน 2558
18 สพม. เขต 41 พิจิตร 19-20 กันยายน 2558
19 สพป. เชียงราย เขต 3 19-20 กันยายน 2558
20 สพป. ลำพูน เขต 2 19 กันยายน 2558
21 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 21-22 กันยายน 2558
22 สพป. แพร่ เขต 1 21-22 กันยายน 2558
23 สพป. พิษณุโลก เขต 1 24-25 กันยายน 2558
24 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2 24-25 กันยายน 2558
25 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 25-27 กันยายน 2558
26 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 26-27 กันยายน 2558
27 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 26-27 กันยายน 2558
28 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 26-27 กันยายน 2558
29 สพม. เขต 41 กำแพงเพชร 26-27 กันยายน 2558
30 สพป. พะเยา เขต 1 26-28 กันยายน 2558
31 สพป. แพร่ เขต 2 26-27 กันยายน 2558
32 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 26-27 กันยายน 2558
33 สพป. พิจิตร เขต 1 26-27 กันยายน 2558
34 สพป. อุทัยธานี เขต 1 28-29 กันยายน 2558
35 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 28-29 กันยายน 2558
36 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 28-29 กันยายน 2558
37 สพป. ตาก เขต 2 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
38 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1-2 ตุลาคม 2558
39 สพป. น่าน เขต 1 1-2 ตุลาคม 2558
40 สพม. เขต 38 ตาก 2 3-4 ตุลาคม 2558
41 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 5-6 ตุลาคม 2558
42 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 6-8 ตุลาคม 2558
43 สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 8-9 ตุลาคม 2558
44 สพป. พิษณุโลก เขต 3 8-9 ตุลาคม 2558
45 สพป. เชียงราย เขต 4 10-12 ตุลาคม 2558
46 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 12-15 ตุลาคม 2558
47 สพป. พิษณุโลก เขต 2 12-13 ตุลาคม 2558
48 สพป. ตาก เขต 1 17-19 ตุลาคม 2558
49 สพม. เขต 37 น่าน 2 24-25 ตุลาคม 2558
50 สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 27-28 ตุลาคม 2558
51 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 29-31 ตุลาคม 2558
52 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 29-30 ตุลาคม 2558
53 สพป. ลำพูน เขต 1 2-3 พฤศจิกายน 2558
54 สพม. เขต 35 ลำปาง 2 5-6 พฤศจิกายน 2558
55 สพม. เขต 35 ลำพูน 6 พฤศจิกายน 2558
56 สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 7-8 พฤศจิกายน 2558
57 สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 8-9 พฤศจิกายน 2558
58 สพม. เขต 35 ลำปาง 3 10-11 พฤศจิกายน 2558
59 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 10-13 พฤศจิกายน 2558
60 สพม. เขต 36 เชียงราย 11-12 พฤศจิกายน 2558
61 สพป. พะเยา เขต 2 11-12 พฤศจิกายน 2558
62 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 12-13 พฤศจิกายน 2558
63 สพม. เขต 37 แพร่ 1 12-13 พฤศจิกายน 2558
64 สพป. สุโขทัย เขต 2 13-15 พฤศจิกายน 2558
65 สพป. เชียงราย เขต 1 14-16 พฤศจิกายน 2558
66 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 14-15 พฤศจิกายน 2558
 

 
สถานที่ พัก ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

แนะนำ สถานที่ พัก ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558   คลิกที่นี่  http://bit.ly/sillapa65hotel    หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่.....

วันพฤหัสบดี ที่ 08 ตุลาคม 2558 เวลา 16:10 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 25
สัปดาห์นี้ 151
สัปดาห์ที่แล้ว 492
เดือนนี้ 1,478
เดือนที่แล้ว 2,391
ปีนี้ 6,269
ทั้งหมด 469,063
 

 

ผู้ดูแลระบบ